برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

تعيين تكليف زندگی خانوادگی به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق: 1- عقدنامه 2- استشهاديه ، "3-مدرك مورد نياز ديگر"

رياست محترم مجتمع قضايي  "شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

 اينجانب/اينجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره       مورخ       دفترخانه شماره       نام شهرستان عقد ازدواج دائم منعقد كرده‌ايم. نظر به اينكه خوانده از تاريخ       اينجانب/اينجانبه را ترك نموده و از انجام وظايف شرعي و قانوني خودداري كرده است فلذا مستنداً به فصل هشتم از باب اول كتاب هفتم (در نكاح و ...) مواد 1102 الي 1108 و 1114 قانون مدني صدور حكم بر تعيين تكليف اينجانب/ و فرزندان مشترك را به انضمام جميع خسارات و هزينة دادرسي در حق اينجانب/اينجانبه مورد استدعاست.

 

 

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت