برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

مطالبه مبلغ       ريال به انضمام كلية خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق 1- قرارداد، 2 – فاكتور و ليست هزينه در     برگ.

رياست محترم مجتمع قضائی"نام شهرستان محل اقامت خوانده"

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

براساس قرارداد شماره / مورخ       فيمابين اينجانب و خوانده/خواندگان نسبت به       اينجانب امور ساختماني منزل خوانده/خواندگان را انجام داده‌ام. نظر به اينكه با وصف انجام تعهدات قراردادي خود در اتمام قرارداد فوق الذكر، خوانده/خواندگان از پرداخت هزينه‌هاي متعلقه/ مبلغ قرارداد خودداري مي‌نمايد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ       ريال از بابت قرارداد فوق الذكر و هزينه‌هاي متعلقه به انضمام جميع خسارات قانوني و هزينة دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.

 

محل امضاء – مهر – انگشت