زن ناشزه کیست!

مردی که همسرش خودخواه وراحت طلب هست واز شوهرش سوء استفاده می کنه به نحوی به نظم وترتیب خونه رسیدگی نمی کنه واین امر باعث شده شوهرش خسته بشه چه باید کرد ؟ضمنا نیش زبون زن باعث سلب آرامش مرد میشه به شکلی که هر چی بهش بگه جواب بده مگه من کنیزم وهمراهی باهاش نکنه چه چاره ای باید اندیشید که بالاخره زن به راه بیاد وچه کار باید کرد که مرد از این فلاکت نجات یابد ؟

هم از نظر حقوقی وهم از نظر راه وروش وبرای اینکه مشکل اونها حل بشه ؟

جواب:

این سوال بیشتر از بعد روانشناسی قابل بررسی است نوعی مشاوره درمانی می طلبد زیرا دستگاه قضایی به اجبار نمی تواند اشخاص یا ادمها را به اطاعت وادارد البته نوعی الزام قانونی از سوی محاکم قضایی ممکن است لیکن این یک داروی مسکن است این زن باید بفهمد والبته عاشق شوهر و زندگی اش باشدباید در تمام مشکلات و مسائل با همسرش همراه باشد البته اگر شوهر واقعا یک انسان منطقی اهل کار و زندگی باشد تحمل داشتن صبور بودن نوعی اهل همراهی و گذشت داشتن و البته جر و بحث ها همیشه در زندگی همه زن ها ومرد ها وجوددارد این یک رویه متداول است شیرینی زندگی به این بحث ها واختلاف سلیقه ها وفکر هاست البته اگر بیش از اندازه از حد متعارف ومنطق واز ادب و نزاکت خارج بشود نوعی کینه عداوت بدگمانی وزشتی هایی را با خودش همراه خواهدداشت اثرات بد را با خودش همراه دارد در هر صورت تکلیف این زن بد قلق ابتدا با رفتن به مشاوره با مشاورین متخصص روانشناس خانواده و بعد اگر نیاز بود

رفتن به محاکم قضایی برای تعیین تکلیف زنی که با شوهرش همراهی ندارد یعنی همان زن ناشزه که تمکین ندارد وتمکین عام وبعد تمکین خاص مطرح است بایدبررسی شودزن چگونه با شوهرش بدرفتاری دارد شوهر چه اقداماتی داشته است چه ضعفهایی داشته است  بررسی همه جانبه مهم وگزینه مناسبی خواهد بودبی جهت حق را به مرد یا به زن ندهیم باید واقعا درباره وضعیت اخلاقی و فعلی هردوزوجین تحقیق ودقت کرد