اگر مردي زني داشته باشد و بدون اطلاع زن خود، زن ديگري را اختيار كند زن چه بايد انجام بدهد؟

از ديدگاه اسلام مرد با توجه به رعايت شرايط و مقررات مي‌تواند چند همسر انتخاب كند مشروط بر اينكه حقوق آنها را رعايت نمايد بخصوص مسأله عدالت را در مورد آنان رعايت نمايد، مرد مي‌تواند چند همسر را انتخاب نمايد ولي بدين معني نيست كه بايد چند زن داشته باشد. چند همسر در عصر حاضر باعث تراكم مصيبت‌ها ، تشديد بلاها ، سرطان خانواده و درد بي درمان جامعه است در صورتي كه چند همسري از نظر اسلام براي كاهش مصيبت‌ها و فحشاء و انسجام نظام خانواده و افزايش نسل جامعه بود.

بسياري و شايد اكثريت قريب به اتفاق ازدواج‌هاي دوم و ... از روي شهوت پرستي و هوسراني مردمان است، هوس راني مردمان ، حسادت و خود خواهي زنان اول و مكاري و سالوس گري زنان دوم ،‌در عصر حاضر باعث شده است دستور مقدس اسلام و آيه صريح قرآن از نظر مسلمانان غير قابل عمل بشود و مسيحيان و مخالفان اسلام آنرا حكمي كهنه و پوسيده و ارتجاعي وانمود كنند .

اگر دستور اسلام براي تعدد زوجات به درستي اجرا شود، نه يك زن بي سرپرست در جهان باقي مي‌ماند و زنا و انحرافات جنسي هم از بين رفته يا كاهش مي‌يابد. ولي متأسفانه بعضي از مردان هوس باز و شهوتران به نحوي اين دستور را اجرا مي‌كنند كه موجب فساد و تباهي زندگي زن و شوهر و فرزندان خردسال بيگناه و بلكه نزاع و درگيري و احياناً قتل و خونريزي ميان دو فاميل مي‌شود و دست آخر هم گناه ساده انديشي و فساد و خرابي را به گردن قانون اسلامي مي‌اندازند .

قرآن كريم در آيه 3 سوره نساء وقتي اجازه مي‌دهد مرد چند زن اختيار كند مي‌فرمايد: اگر مي‌ترسيد نتوانيد عدالت را در مورد آنان اجرا كنيد ، فقط يك زن بگيريد.(1) نمي‌فرمايد اگر يقين داشتيد كه نمي‌توانيد عدالت را رعايت كنيد ،بلكه فقط ترس و احتمال را مانع از ازدواج مجدد مي‌داند .

اكثر كساني كه ازدواج مجدد مي‌كنند بطور مخفيانه آنرا انجام مي‌دهند و حال آنكه براي ازدواج اول جشن مي‌گيرند ، كارت دعوتمي‌فرستند و به محضر مي‌روند و شاهد مي‌گيرند و . . . اين رفتار خود دليل مشروعيت ازدواج اول و خلاف و انحراف از عقل و عرف و قانون در ازدواج دوم است و نوعي بي‌عدالتي نسبت به زن دوم شمرده مي‌شود .

با توجه به اينكه اكثر مردان و يا تمام مرداني كه دست به ازدواج دوم مي‌زنند از روي هوسراني و بدون رعايت عدالت و مساوات است و نوعي ظلم در حق زنان اول و دوم و با توجه به آثار بد آن در شرايط ضمن عقد قباله‌هاي نكاح كه يكي از شرايط ازدواج مجدد رضايت همسر اول تعيين شده است. بنابراين اگر مرد اين شرط را پذيرفته باشد بدون اجازه همسر اولش اقدام به گزينش همسر دوم كرده باشد، همسر اول مي‌تواند از شوهرش شكايت كرده و عقد همسر دوم باطل است ولي اگر از ازدواج مجدد همسرش مطلع شد و مخالفت نكرد مي‌توانند به زندگي ادامه دهند . در حال حاضر ازدواج دوم بايد با اجازه همسر اول باشد و در غير اينصورت صحيح نيست، مگركه اين شرط را در ضمن عقد امضاء نكرده باشد .