موارد درخواست طلاق از ناحیه زوجه:

1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه.

2- سوء رفتار شوهر به نحوی که ادامه زندگی برای زوجه امکان پذیر نباشد.

3- محکومیت قطعی شوهر به 5 سال حبس یا بیشتر.

4- اعتیاد شوهر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد سازد.

5- درصورتی که حق طلاق در عقدنامه تحت شرایطی خاص به زوجه اعطاء شده باشد.

روند رسیدگی قضایی به درخواست طلاق از ناحیه زوجه


1-    تحویل به معاونت ارجاع

-    مجتمع  های خانواده ( ونک و محلاتی )
به یکی از شعب ارجاع می شود
-    سایر مجتمع های قضایی
به شعب اختصاصی خانواده ارجاع می شود

2- وظایف و اختیارات دادگاه

- دادگاه می تواند با توجه به کیفیت اختلافات و امکان حل و فصل آن از طریق سازش فقط یکبار برای مدت 2 ماه به شورای حل اختلاف ارجاع دهد.

- دادگاه راساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد.

3- اگر سازش حاصل نشد گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه صادر می شود.

4- طرفین پس از دریافت گواهی مذکور به دفتر طلاق مراجعه و نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق اقدام می کنند.

-  اگر هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.همچنین این مجازات برای سردفتری که طلاق را ثبت کند نیز مقرر است.

5- در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه را با توجه به وضع اخلاقی و حال طرفین و مصلحت اطفال معین می کند..

  حقوق و خانواده