بریدن هر دو گوش دو دیه کامل داردنوشته شده حسن بصیری هریس روز پنج شنبه 15:17

 

 


 طبق ماده 454 ق.م.ا هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی وگویایی از بین برود دو دیه کامل دارد؛ این ماده نیز همچون بیشتر مواردی که قانونگذار حکم به عدم تداخل دیات کرده دیه دو نقص عضو را به صورت جداگانه پیش بینی کرده است هرچند تعدد آنها به صورت تعدد معنوی باشد.

  کیفری