طبق قانون، سرپرستي و نگهداري اطفال در صورت جدايي والدين تا 7 سالگي با مادر است.
به گزارش توانا، طبق ماده 1168 قانون مدني، حضانت و نگهداري فرزندان، حق و تکليف والدين است و تا زماني که با هم زندگي مي کنند بايد طبق ماده 1104 قانون مدني که عنوان مي دارد زوجين بايد بر اساس مباني خانواده در تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت کنند و در تربيت اولاد با يکديگر همکاري و معاضدت لازم را داشته باشند.
سرپرستي و نگهداري طفلي که پدر و مادر او جدا از يکديگر زندگي مي کنند طبق ماده 1169 قانون مدني تا 7 سالگي با مادر و پس از آن با پدر است و فرقي نمي کند که اين طفل پسر يا دختر باشد.
چنانچه بعد از 7 سالگي در خصوص حضانت اختلافي بين پدر و مادر به وجود آيد دادگاه با رعايت مصلحت فرزندحضانت را به پدر يا مادر اعطا» مي کند .
حضانت مخصوص اطفال است و پس از رسيدن به سن بلوغ که در دختران 9 سال و در پسران 15 سال تمام قمري است موضوع حضانت اطفال منتفي است و افراد بالغ با هر يک از والدين که بخواهند باشند. مي توانند شخصا اتخاذ تصميم کنند و درمورد ملاقات نيز چنانچه فرزند بالغ تمايلي به ملاقات يکي از والدين نداشته باشد الزام وي به انجام ملاقات موجه نيست.
طبق ماده 1170 قانون مدني، اگر مادر در مدتي که حضانت طفل با اوست ديوانه شود يا شوهر ديگري کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 1171 قانون مدني نيز عنوان مي دارد در صورت فوت يکي از والدين حضانت طفل با شخصي است که زنده است هر چند متوفي پدر باشد و براي فرزند قيم تعيين کرده باشد.
طبق ماده 1172 قانون مدني، پدر يا مادري که حضانت طفل به عهده اوست نمي تواند از انجام آن امتناع کند ولي والدين مي توانند با توافق انجام حضانت را به عهده يکديگر محول کنند و اگر چنين توافقي صورت گيرد معتبر و قابل قبول خواهد بود.هر گاه در صورت عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت نظارت اوست سلامت رواني يا جسمي طفل دستخوش خطر قرار گيرد دادگاه براي حضانت طفل تصميم لازم را اتخاذ خواهد کرد. مواردي چون اعتياد به مواد مخدر، فساد اخلاقي، بيماري رواني، سو» استفاده از طفل، ضرب و جرح خارج از حد متعارف از جمله علائم انحطاط اخلاقي است.
در صورتي که بر اثر طلاق يا هر علت ديگري والدين در يک منزل نباشند هر يک از والدين که طفل تحت حضانت او نيست حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد تعيين زمان و مکان ملاقات و ساير مسائل مربوط به آن بر مبناي توافق پدر و مادر است اما در صورت اختلاف دادگاه تعيين تکليف خواهد کرد.
اگر زوجين هنگام طلاق با توافق حضانت را به زن واگذار کنند با ازدواج مجدد مادر اين حق سلب نمي شود ولي بنا بر قانون حضانت تا 7 سالگي با مادر است و اگر مادر ازدواج کند حضانت از او سلب مي شود و اگر پس از آن، از شوهر دوم طلاق بگيرد حق حضانت قبلي به او بر مي گردد.
در صورت فوت پدر، حضانت با مادر است و اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج کند جد پدري نمي تواند حق حضانت را از مادر سلب کند.
مادراني که حضانت اطفال را ير عهده دارند بدون موافقت پدر اطفال نمي توانند آنان را از کشور خارج کنند مگر در موارد ضرورت که در اين صورت با اجازه مقامات قضايي از باب ضرورت خروج اطفال بلامانع است.
نفقه طفل در صورت حضانت مادر نيز با پدر است ولي مادر نمي تواند در قبال قبول حضانت و نگهداري از طفل در خواست اجرت کند.

 

 

 

 

 

 

یکشنبه 14:02 حسن بصیری هریس basiri1000@gmail.com

  حقوق و خانواده