موضوعات مدنی

حسن بصیری هریس حقوق قضایی (بر روی اسم کلیک کنید تا مطالب به صورت کامل بیاید.)

 

ابطال وکالت نامه
اظهار نامهءعزل از وکالت
دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال
دادخواست ابطال وکالت نامه با دستور موقت
درخواست دستور موقت به منع استفاده از وکالت نامه

تأمین دلیل
تأمین دلیل خانه و آپارتمان
دادخواست تأمین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت ‏ (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت ‏ (از دادگاه)
دادخواست تأمین دلیل تغییرات در آپارتمان و نماآت(از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل تغییرات در آپارتمان و نماآت(از دادگاه)
دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از دادگاه)
دادخواست تأمین دلیل عیوب ملک خریداری شده (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل عیوب ملک خریداری شده (از دادگاه)
تأمین دلیل مالک و مستاجر
دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از دادگاه)
دادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (از دادگاه)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (1)(از شورای حل اختلاف)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (1)(از دادگاه)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (2)(از دادگاه)
دادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط (از دادگاه)

دادخواست تأمین دلیل مستأجر در تخلیه مورد اجاره (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل مستأجر در تخلیه مورد اجاره (از دادگاه)
توقیف اموال و تأمین خواسته
دادخواست تامین خواسته عمومی (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تامین خواسته عمومی (از دادگاه)
دادخواست قرار تامین خواسته (توقیف عین موضوع معامله )
دادخواست قرار تأمین خواسته (اجاره بهاء ) (از شورای حل اختلاف)
دادخواست قرار تأمین خواسته (اجاره بهاء ) (از دادگاه)
دادخواست قرار تامین خواسته مهریه
دادخواست قرار تامین خواسته (وجه وساطت / انجام قرارداد / حق الوکاله ) (از شورای حل اختلاف)
دادخواست قرار تامین خواسته (وجه وساطت / انجام قرارداد / حق الوکاله ) (از دادگاه)
دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از دادگاه)
توقیف اموال و تأمین خواسته با مطالبه وجه مربوطه
دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته(از دادگاه)
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تأمین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تأمین خواسته (از دادگاه)
دادخواست فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی با تأمین خواسته
دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر با قرار تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تامین خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه رسید عادی /فاکتور/ قرض الحسنه با قرار تأمین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه رسید عادی /فاکتور/ قرض الحسنه با قرار تأمین خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت با قرار تأمین خواسته
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامین خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه بهائ معامله ملک غیربا تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه بهائ معامله ملک غیربا تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری با تامین خواسته (1)(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری با تامین خواسته (1)(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری/حق الزحمه کارشناسی با تامین خواسته (2) (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری/حق الزحمه کارشناسی با تامین خواسته (2) (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامین خواسته (از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با تامین خواسته(از دادگاه)
دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی با قرار تامین خواسته (از دادگاه)
دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از دادگاه)

رفع مزاحمت
دادخواست رفع مزاحمت (از شورای حل اختلاف )
دادخواست رفع مزاحمت (از دادگاه )
دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت (از شورای حل اختلاف )
دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت (از دادگاه )

رفع ممانعت از حق
دادخواست رفع ممانعت از حق (از شورای حل اختلاف )
دادخواست رفع ممانعت از حق(از دادگاه )
دادخواست رفع ممانعت از حق با مطالبه خسارت (از شورای حل اختلاف )
دادخواست رفع ممانعت از حق با مطالبه خسارت (از دادگاه )

زمین شهری
دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند دولت
دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند دولت با دستور موق

شناسنامه
دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید
دادخواست الزام به تغییر نام
دادخواست الزام به تغییر نام فرزند

قرار داد و تعهدات


الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول با توابع مربوطه

 

الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
دادخواست الزام به تحویل مورد معامله
دادخواست الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله با دستور موقت
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان با تحویل مبیع و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان باتحویل مبیع و فک رهن و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان با فک رهن

الزام به تنظیم سند رسمی خانه
دادخواست الزام به تحویل مورد معامله
دادخواست الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با تحویل مبیع و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه باتحویل مبیع و فک رهن و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با فک رهن

الزام به تنظیم سند رسمی عمومی
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و درخواست ابطال عملیات اجرائی با دستور توقیف عملیات اجرائی
دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال
دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با درخواست صدور تأخیر عملیات اجرائی
دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست صدور تأخیر عملیات اجرائی
دادخواست وارد ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال
الزام به تنظیم سند رسمی مال منقول
الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل
الزام به تحویل مبیع ( اتومبیل )(از شورای حل اختلاف )
الزام به تحویل مبیع ( اتومبیل )(از دادگاه )
الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل(از شورای حل اختلاف )
الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل (از دادگاه )
الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع (از شورای حل اختلاف )
الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع (از دادگاه )
الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع با دستور موقت
الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع با فک رهن و دستور موقت
درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل
درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل با توقیف عین آن

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن
دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی (از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی (از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی با دستور موقت
دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با پرداخت بدهی معوقه(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با پرداخت بدهی معوقه(از دادگاه )

عمومی قرارداد و تعهدات
دادخواست الزام به انجام تعهد در تعمیرات(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در تعمیرات(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن (از شورای حل اختلاف )(1)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن (از دادگاه )(1)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن (از شورای حل اختلاف )(2)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن (از دادگاه )(2)
دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن با پرداخت بدهی (از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن با پرداخت بدهی(از دادگاه )
دادخواست الزام به انجام تعهد در مقابل رضایت خواهان(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعهد در مقابل رضایت خواهان(از دادگاه )
دادخواست الزام به تحویل مبیع(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به تحویل مبیع(از دادگاه )
دادخواست الزام به تحویل مبیع با قرارتامین خواسته(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به تحویل مبیع با قرارتامین خواسته (از دادگاه )
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد معامله فضولی و استرداد وجوه
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد مبیع
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختی
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختی با دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چک
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی
مالک و مستاجر
محلهای تجاری
دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از دادگاه)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از شورای حل اختلاف)(1)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از دادگاه)(1)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از شورای حل اختلاف)(2)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از دادگاه)(2)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه و تعدی و تفریط (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه و تعدی و تفریط (از دادگاه )
دادخواست تأمین دلیل و تخلیه به علت انتقال به غیر
دادخواست تجویز انتقال منافع
دادخواست تخلیه به علت انتقال به غیر
دادخواست تخلیه به علت تغییر شغل
دادخواست تخلیه به علت نوسازی
دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
دادخواست تعدیل اجاره بها


موضوعات مشترک محلهای مسکونی و تجاری
دادخواست الزام به انجام تعمییرات اساسی مورد اجاره(از شورای حل اختلاف )
دادخواست الزام به انجام تعمییرات اساسی مورد اجاره(از دادگاه )
دادخواست الزام به تحویل مورد اجاره
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
دادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (از شورای حل اختلاف )
دادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (از دادگاه )
دادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط (از شورای حل اختلاف )
دادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط (از دادگاه )
دادخواست تأمین دلیل مستأجر در تخلیه مورد اجاره (از شورای حل اختلاف )
دادخواست تأمین دلیل مستأجر در تخلیه مورد اجاره (از دادگاه )
دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت (از شورای حل اختلاف )
دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت (از دادگاه)
درخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با قانون سال 76 ( از شورای حل اختلاف)
درخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با قانون سال 76 ( از دادگاه‌)
دادخواست تخلیه به علت انقضائ مدت با مطالبه اجور معوقه(از شورای حل اختلاف )
دادخواست تخلیه به علت انقضائ مدت با مطالبه اجور معوقه(از دادگاه )
دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه تا زمان صدور حکم(از شورای حل اختلاف )
دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه تا زمان صدور حکم(از دادگاه )
دادخواست تخلیه به علت ایجاد مرکز فساد (از شورای حل اختلاف )
دادخواست تخلیه به علت ایجاد مرکز فساد (از دادگاه )
دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط (از شورای حل اختلاف )
دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط (از دادگاه ) `
دادخواست تعدیل اجاره بهاء پس از انقضاء مدت
دادخواست تعیین اجاره بهاء
دادخواست تعیین اجاره بهاء تا زمان صدور حکم
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی و اجرت المثل ایام تصرف
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی و اجور معوقه
دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به علت عدم تطبیق با وصف/وقوع عیب / در معرض خرابی بودن
دادخواست قرار تامین خواسته اجورمعوقه(از شورای حل اختلاف )
دادخواست قرار تامین خواسته اجورمعوقه(از دادگاه )
دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(از دادگاه )
دادخواست مطالبه اجور معوقه(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه اجور معوقه(از دادگاه )


مطالبه وجه

مطالبه وجه چک
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چک خارجی (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک خارجی (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چک خارجی با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک خارجی با تامین خواسته(از دادگاه )

مطالبه وجه خسارت
دادخواست مطالبه خسارت احتمالی (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت احتمالی (از دادگاه )
دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری (از دادگاه )
دادخواست مطالبه خسارت با رفع مزاحمت(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت با رفع مزاحمت (از دادگاه )
دادخواست مطالبه خسارت زاید بر دیه (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت زاید بر دیه (از دادگاه )
دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام(از دادگاه


دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورده اجاره(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورده اجاره(از دادگاه )
دادخواست مطالبه ضرر و زیان کیفری (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه ضرر و زیان کیفری (از دادگاه )
دادخواست مطالبه هزینه ها (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه هزینه ها (از دادگاه )

مطالبه وجه سفته
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با تامین خواسته(از دادگاه )

 

مطالبه وجه ضمانت و سپرده
دادخواست مطالبه وجه ضمانت (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه ضمانت (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه ضمانت با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه ضمانت با قرار تامین خواسته (از دادگاه )

مطالبه وجه عمومی
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع (از دادگاه )

 

  حقوق و خانواده