تخلفات ماموران راهنمایی و رانندگی
آیا ماموران پلیس در صورت همراه نبودن گواهینامه راکب موتورسیکلت، مجاز به توقیف وسیله نقلیه هستند یا خیر؟ ماموران به هیچ وجه مجاز نیستند صرف همراه نبودن گواهینامه راکب موتورسیکلت، وسیله نقلیه وی را توقیف کنند و تنها مجاز به صدور قبض جریمه هستند. برخی گمان می کنند، ماموران نیروی انتظامی از آن جا که ظابطین قضایی هستند، حرفشان در محکمه سند است و حرف افراد دیگر خریداری ندارد که این تصور اشتباه است و باید همیشه در مقابل حق ایستاد و سکوت نکرد.
ماموران در برابر 4 تخلف می توانند مجاز به توقیف موتور سیکلت بنمایند:1عبور از چراغ قرمز2عبور از خطوط ویژه 3عدم استفاده از کلاه ایمنی4عبور از معابر در خلاف جهت مجاز.در خصوص این چهار تخلف باید همه انها محقق شود تا متوقف بر وسایل نقلیه شود اما مامورین راهنمایی در صورت یکی از انها هم حتی گاهی اگر تخلفی هم صورت نگیرد نیز دایر بر توقف موتور و انتقال به پارکینگ می نمایند.وحتی گاهی مشاهده شده که موتور در حل سکون در یک جا را نیز به پارکینگ انتقال می دهند.
براساس ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و همه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در راه ها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است و با متخلفان برابر جریمه پیش بینی شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می‌شوداما در اینجا اشاره ای به متوقف خودرو یا موتور سیکلت نشده است و فقط صرف جریمه کردن می باشد اما متاسفانه ماموران راهنمایی بر خلاف ان در بعضی مواقع اقدام به انتقال موتور سیکلت به پارکینک می نمایند که نهایت تخلف ماموران را نشان می دهد اما کسی پاسخگو نیست.و در بعضی رسانه ها که با ماموران متخلف برخورد خواهیم کرد دروغی بیش می ماند.و در خصوص سربازانی که برگه جریمه در دستشان است و مستند به قانون است چنیین می توانم بگویم که:
ایا سرباز راهنمایی و رانندگی می تواند برگه جریمه صادر نماید؟خیربرابر ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و مرور تعیین شده و اموزش لازم را دیده اند اجازه داده می شودتخلفات مربوط را وقف قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر کنند تبصره اینکه نیروی انتظامی برای مدت حداکثر 10 سال می تواند به در جه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای مدرک دیبلم کامل متوسط و گواهینامه رانندگی و نیز 10 سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و اموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظلیف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض کند .پس بنابر این ماده سرباز نمی تواند جریمه صادر کند که البته در بعضی از شهرستان ها این سرباز ها هم این کار را می کنند که جز تخلف محسوب می شودو کسی پاسخگو نیست. در آخر امیدداریم کسی از مسئولین مورد نظر پاسخگو باشد و این مطلب نیز به بایگانی سایر اخبار نپیوندد و حداقل برای تخلفات این قشر از مامورین که موجبات ناراحتی مردم میشوند ، با فرهنگ سازی و آموزش های مورد نیاز این افراد که ارتباط مستقیم با شهروندان دارند ، اقداماتی شایسته انجام گیرد.

تخلفات ماموران راهنمایی و رانندگی
آیا ماموران پلیس در صورت همراه نبودن گواهینامه راکب موتورسیکلت، مجاز به توقیف وسیله نقلیه هستند یا خیر؟ ماموران به هیچ وجه مجاز نیستند صرف همراه نبودن گواهینامه راکب موتورسیکلت، وسیله نقلیه وی را توقیف کنند و تنها مجاز به صدور قبض جریمه هستند. برخی گمان می کنند، ماموران نیروی انتظامی از آن جا که ظابطین قضایی هستند، حرفشان در محکمه سند است و حرف افراد دیگر خریداری ندارد که این تصور اشتباه است و باید همیشه در مقابل حق ایستاد و سکوت نکرد.
ماموران در برابر 4 تخلف می توانند مجاز به توقیف موتور سیکلت بنمایند:1عبور از چراغ قرمز2عبور از خطوط ویژه 3عدم استفاده از کلاه ایمنی4عبور از معابر در خلاف جهت مجاز.در خصوص این چهار تخلف باید همه انها محقق شود تا متوقف بر وسایل نقلیه شود اما مامورین راهنمایی در صورت یکی از انها هم حتی گاهی اگر تخلفی هم صورت نگیرد نیز دایر بر توقف موتور و انتقال به پارکینگ می نمایند.وحتی گاهی مشاهده شده که موتور در حل سکون در یک جا را نیز به پارکینگ انتقال می دهند.
براساس ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و همه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در راه ها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است و با متخلفان برابر جریمه پیش بینی شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می‌شوداما در اینجا اشاره ای به متوقف خودرو یا موتور سیکلت نشده است و فقط صرف جریمه کردن می باشد اما متاسفانه ماموران راهنمایی بر خلاف ان در بعضی مواقع اقدام به انتقال موتور سیکلت به پارکینک می نمایند که نهایت تخلف ماموران را نشان می دهد اما کسی پاسخگو نیست.و در بعضی رسانه ها که با ماموران متخلف برخورد خواهیم کرد دروغی بیش می ماند.و در خصوص سربازانی که برگه جریمه در دستشان است و مستند به قانون است چنیین می توانم بگویم که:
ایا سرباز راهنمایی و رانندگی می تواند برگه جریمه صادر نماید؟خیربرابر ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و مرور تعیین شده و اموزش لازم را دیده اند اجازه داده می شودتخلفات مربوط را وقف قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر کنند تبصره اینکه نیروی انتظامی برای مدت حداکثر 10 سال می تواند به در جه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای مدرک دیبلم کامل متوسط و گواهینامه رانندگی و نیز 10 سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و اموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظلیف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض کند .پس بنابر این ماده سرباز نمی تواند جریمه صادر کند که البته در بعضی از شهرستان ها این سرباز ها هم این کار را می کنند که جز تخلف محسوب می شودو کسی پاسخگو نیست. در آخر امیدداریم کسی از مسئولین مورد نظر پاسخگو باشد و این مطلب نیز به بایگانی سایر اخبار نپیوندد و حداقل برای تخلفات این قشر از مامورین که موجبات ناراحتی مردم میشوند ، با فرهنگ سازی و آموزش های مورد نیاز این افراد که ارتباط مستقیم با شهروندان دارند ، اقداماتی شایسته انجام گیرد.

 

  متفرقه